Polityka Jakości

Kraków, dnia 14.01.2021 r.

Priorytetowym celem Andrzej Michno Firma Handlowa "Jędruś" z siedzibą w Krakowie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych i sprzedawanych opakowań do przechowywania żywności.

Dążeniem Andrzej Michno Firma Handlowa "Jędruś" w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2015 pozwoli Właścicielowi kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie wyrobów zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • ścisłą kontrolę wyrobów na każdym etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • systematyczne szkolenia umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów produkcji oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość wyrobów jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • ciągłe doskonalenie wyrobów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN–EN ISO 9001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Andrzej Michno - Prezes Firmy “Jędruś”